மறைந்த பாரதி கண்ணமா சீரியல் நடிகரின் நிஜ குடும்பத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா? முதன் முதலாக வெளியான குடும்ப புகைப்படம்!!!

வி ஜ ய் தொலை க்கா ட் சியி ல் ஒளி பரப் பாகி வ ரும் முன் னணி சீரி யல் களில் ஒன் று தான் பா ரதி கண் ணம் மா சீரி யல். இதில் கதா நா யகி கண் ணம் மாவி ன் அப் பா க தாபா த்திர த்தி ல் நடி த்து வந் தவர் தான் சின்ன த்திரை நடிகர் வெங்க டேஷ் அவ ர்கள்.இந் த சீரி ய லில் க ண்ண ம்மா வாக ரோஷி ணியும், பார தியாக அரு ண் பி ரசா த்தும் நடி த்து வந் தன ர்.

நடிகர் வெங் கட் அவ ர்கள் செ ல்ல மடி நீ என க்கு எ ன்ற சீ ரியல் மூ ல ம் சின் னத்தி ரை யில் அறி முக மா னார்.இவர் பாரதி கண் ணம்மா சீரி யல் உட் பட, சரவணன் மீனாட்சி சீசன் 2 ஈர மான ரோ ஜாவே மற் றும் பல சீரி யல் களி ல் நடி த்து வரு கிறார்.

சமீபத்தில் சீரி யல் நடி கர் வெங் கடேஷ் அவர் கள் ம ர ண ம டை ந்துவிட்டார் என்ற தகவல் வெளியாகியது. இந்த செ ய்தி சி ன்னத் திரை நடி கர் மற் றும் நடி கைக ளை மட் டும ல்லா மல், ரசி கர் களை யும் சோ க த்தி ல் ஆ ழ் த் தியது என்று தான் சொ ல்ல ணும்.

இவரின் ம ர ண த் தை வி ஜய் தொ லைக் காட் சி அதி கார பூர் வமாக அறி வித்திருந்தது… இந்நிலையில் தற் போது நடிகர் வெ ங்கட் அ வர்க ளின் கு டும் பத் துடன் எ டு த்த ஒ ரு அ ழ கி ய பு கைப் பட ம் ச மு க வ லை த் தளம் மு ல ம் வெ ளியா க ரசி கர்கள் அ தைப் பார் த்து அ ழகா ன குடு ம்பம்  என கமெ ண்ட் செ ய்து வரு கின் றனர். மேலும் தகவல்களுக்கு இத்தளத்துடன் இணைந்திருங்கள்…